Logo Andrea Klaver

Algemene voorwaarden van Andrea Klaver Orthomoleculair Therapeut.

Gevestigd :Kruisbaan 22, 5051 BR Goirle. 
KVK nr: 68531990

 • Praktijk = Andrea klaver orthomoleculair therapeut
 • Client = een natuurlijk persoon van 18 jaar of ouder die een traject/overeenkomst aan gaat met Andrea Klaver. Of indien jonger met ondertekening van ouder/voogd.
 • Overeenkomst = Deze komt tot stand na ondertekening van een behandelovereenkomst.

Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten (diensten/trajecten/aanbiedingen/bestellingen etc.) van Andrea Klaver orthomoleculair therapeut, die tot stand zijn gekomen tussen Andrea Klaver en een cliënt, op grond waarvan de behandelingen worden verricht.

Duur, betaling, prijzen

 • De periode van inschrijving geldt voor de duur van een traject. De duur van een traject bedraagt weken of maanden zoals afgesproken in de overeenkomst en is niet tussentijds opzegbaar.
 • De ingangsdatum wordt bepaald bij het inschrijven. De eerste betalingsperiode gaat in op deze ingangsdatum een trajecten/overeenkomst is persoonsgebonden en niet overdraagbaar aan derden.
 • Een traject gaat in wanneer de overeenkomst ondertekend is en na voldoen van de aanbetaling.
 • Prijzen worden op voorhand besproken met de client en zijn kenbaar gemaakt op de site.
 • Voor de start van een traject dient er een aanbetaling te worden gedaan van 25%. Het resterende bedrag kan in 2 of 3 termijnen voldaan worden.
 • Facturen dien steeds binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan.
 • Indien nalatigheid van betaling stuurt Andrea Klaver een herinnering. Indien de nalatigheid blijft of vaker voorkomt dan is Andrea Klaver gerechtigd het traject stop te zetten, totdat er voldaan is.
 • Consulten kunnen na betaling aan Andrea klaver, indien de client hiervoor verzekerd is, worden gedeclareerd bij de zorgverzekering. De client is hier zelf voor verantwoordelijk.
 • Betalingsregelingen zullen, indien van toepassing, voorgesteld worden in overleg met Andrea Klaver. Dit zal op het contract vermeld worden, de cliënt dient zich aan de betalingsregeling te houden en dient hiervoor te tekenen. Bij ernstige nalatigheid heeft Andrea Klaver het recht de consulten (tijdelijk) stop te zetten totdat de betaling voldaan is.

Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

 • Andrea Klaver is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de Cliënt de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst
 • Andrea Klaver is bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien er zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dan nakoming van de overeenkomst niet van Andrea Klaver kan worden gevergd
 • Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Andrea Klaver op de Cliënt onmiddellijk opeisbaar. Indien de client de nakoming van de verplichtingen, in overleg met Andrea Klaver opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 • Wanneer Andrea Klaver tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van consulten, schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
 • Wanneer de ontbinding aan de client toerekenbaar is, is Andrea Klaver gerechtigd de evt. schade en /of de gemaakte kosten aan de client te factureren
 • Indien de overeenkomst tussentijds en/of tijdelijke wordt stopgezet door Andrea Klaver, dan zal zij in overleg met de Cliënt zorgdragen voor duidelijke afspraken wanneer het traject vervolgd wordt. Indien nodig zal Andrea Klaver zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Cliënt toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Andrea Klaver extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Cliënt in rekening gebracht. De Cliënt is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Andrea Klaver anders aangeeft
 • Consulten/trajecten kunnen alleen tijdelijk stopgezet worden wegens ziekte, in overleg wordt er een termijn afgesproken tot wanneer de overige consulten ingehaald kunnen worden.
 • Opzegging tijdens een traject dient schriftelijk te gebeuren met duidelijke geldige verklaring. Andrea Klaver bepaald of een opzegging van een overeenkomst aanvaardbaar is en zal dit schriftelijk of via de mail bevestigen. 

Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

Andrea Klaver stelt nadrukkelijk het volgende;

 • Andrea Klaver levert diensten op maat, deze zijn persoonsgebonden.
 • Andrea Klaver zal te allen tijden vertrouwelijk omgaan met alle informatie die van de cliënt ontvangen wordt en deelt dit nimmer met derde. Indien noodzakelijk dan wordt hiervoor eerst toestemming gevraagd bij de client
 • Andrea klaver neemt in geen enkel opzicht de verantwoordelijk van de client over, de client is zelf verantwoordelijk voor het opvolgen van de adviezen/ondersteuning.
 • Resultaten zijn afhankelijk van de inzet van cliënten. Andrea Klaver stelt zich niet aansprakelijk wanneer resultaten uitblijven of onvoldoende zijn.
 • Andrea Klaver behoudt zich het recht voor door te verwijzen naar een arts als zij dit nodig acht
 • Andrea klaver stelt geen diagnose en is geen vervanger van een arts. De adviezen zijn gericht op voeding, leefstijl, beweging, herstel en/of ondersteuning.
 • De client vraagt op vrijwillig basis de hulp/ondersteuning/advies van Andrea Klaver en bezoekt op vrijwillige basis de praktijk.
 • De cliënt geeft mondeling en door zijn aanwezigheid toestemming voor de door de Andrea Klaver voorgestelde behandelingsmethode(n);
 • Andrea Klaver is niet aansprakelijk voor gevolgen die voortvloeien uit een onbekend en/of verzwegen gezondheidsaspect en is niet aansprakelijk voor schade, letsel of ziekte voortvloeiend uit of verband houdend met het gebruik van de door Andrea Klaver geleverde diensten.
 • De cliënt geeft door het invullen van een intakeformulier en/of ondertekening van de overeenkomst, toestemming voor het aanleggen van een dossier
 • Het dossier blijft alleen inzichtelijk voor de client en Andrea Klaver
 • De cliënt deelt geen informatie, adviezen, documentatie, video’s etc, verkregen door Andrea Klaver, met derde. Wanneer de client dit toch doet dan is de client volledig aansprakelijk voor eventuele directe en indirecte schade die daaruit voort vloeit.

Risico en aansprakelijkheid

Andrea Klaver is niet aansprakelijk voor:

 • Eventuele schade die door de client is toegebracht in de praktijk en/of eigendommen van Andrea Klaver;
 • Schade, verlies of diefstal van eigendommen van de client;
 • Voor schade door verkeerd gebruik van de geleverde diensten en/of producten;
 • Voor schade wanneer de adviezen niet op de juist wijzen zijn gevolgd;
 • Voor schade als gevolg van onjuist geleverde (medische) gegevens van de client;

Indien de aansprakelijkheid wel Andrea klaver ligt, Kan zij zich beroepen op een aansprakelijkheidsverzekering. De aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in een bepaald geval wordt uitgekeerd door de aansprakelijkheidsverzekeraar.

Risico en aansprakelijkheid

 • Bij het zonder geldige reden annuleren van afspraken binnen 24 uur voor het consult en bij het zonder geldige reden niet verschijnen op het consult is Andrea Klaver gerechtigd de kosten van het consult aan Cliënt in rekening te brengen.

Klachten

 • Andrea klaver orthomoleculair therapeut is aangesloten bij de klachtencommissie alternatieve behandelwijzen (KAB). Heeft u klachten over de behandeling dan is het goed om dat kenbaar te maken. Levert een persoonlijk gesprek of bemiddeling niet het gewenste resultaat op dan kunt u gebruik maken van een klachtprocedure. U kunt de klachtencommissie hiervoor inschakelen. KAB brochure.

Privacy

 • Andrea Klaver zal alle informatie betreffende de cliënt die zij verkrijgt bij de uitvoering van de behandeling vertrouwelijk behandelen en deze informatie niet aan derden ter hand stellen, behoudens voor zover Andrea Klaver daartoe verplicht is of toestemming heeft verkregen.
 • Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar:
  • uw naam, adres en woonplaats
  • uw geboortedatum
  • de datum van de behandeling
  • een korte omschrijving van de behandeling
  • de kosten van het consult
 • Andrea Klaver respecteert de privacy en draagt er zo veel mogelijk zorg voor dat de persoonlijke informatie die u haar verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.
 • Zij gebruikt uw gegevens om uw gevraagde zorg zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen en om uw dossier te kunnen raadplegen. Andrea Klaver zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verstrekken, met uitzondering van hen die zijn betrokken bij het uitvoeren van de dienstverlening.
 • Andrea Klaver probeert de elektronische uitwisseling zo veilig mogelijk te maken, benadrukt zij nogmaals dat internet nooit volledig veilig is. 

Slotbepalingen

 • Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten aangegaan door of met Andrea Klaver is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 • Alle geschillen ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen Andrea klaver en een cliënt zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.
 • Door het aangaan van een programma verklaart de cliënt de Algemene Voorwaarden te kennen en te accepteren opdat deze algemene voorwaarden één geheel vormen met de inschrijving als bedoeld in artikel 3.1 van deze Algemene Voorwaarden en daardoor samen de overeenkomst vormen.
 • Andrea Klaver is gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen. Gewijzigde Algemene Voorwaarden gelden voor nieuwe cliënten en voor cliënten waarvan het lidmaatschap verlengd wordt.